PROVOZNÍ ŘÁD AIRPARK

Provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem sportovní haly (dále jen „Fitpark“) a jeho návštěvníky při poskytování tělovýchovných služeb. Provozní řád slouží především k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků AirParku.

Provozovatelem AIRPARKU je společnost AIR 21 s.r.o., se sídlem Sedloňovská 27/1, 190 16, Praha 9 - Koloděje


I. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

Návštěvník AirParku je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného nebo zakoupením permanentky návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem AirParku svůj plný a bezvýhradný souhlas.


II. PROVOZ AIRPARKU, PROVOZNÍ DOBA, VSTUPNÉ
 1. Fitpark je určen k rekreačnímu sportovnímu využití veřejností. Návštěvník AirParku je povinen seznámit se s tímto Provozním řádem, řídit se jím a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného nebo zakoupením permanentky návštěvník vyjadřuje s Provozním řádem AirParku svůj plný a bezvýhradný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn vstoupit do prostor AirParku a užívat jednotlivá zařízení a čerpat jeho služby pouze na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby. Platný ceník služeb je zveřejňován na internetových stránkách AirParku.
 3. Provozovatel pořádá ve AirParku cvičební lekce pod vedením školených instruktorů nebo nabízí samostatné cvičení vrámci OPEN GYM. Rozvrh cvičebních lekcí pravidelně zveřejňuje na internetových stránkách AirParku a na vývěsce v prostoru recepce. V případě, že nastane jakákoli událost nezávislá na vůli Provozovatele, která znemožňuje poskytnutí stanovených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit. Uhrazené vstupné Provozovatel v takovém případě návštěvníkům vrátí nebo nahradí jiným dohodnutým způsobem.
 4. Při návštěvě AirParku v provozní době mimo organizované lekce (OPEN GYM) je vstup každého návštěvníka na vlastní nebezpečí. Dětem je vstup povolen vždy v doprovodu rodičů nebo jiné dospělé odpovědné osoby. Doprovázející osoba odpovídá za děti, které přišly v jejím doprovodu.
 5. Vstupné je možné uhradit jednorázově platbou v hotovosti na recepci AirParku nebo vkladem na bankovní účet Provozovatele.
 6. Registrací ve AirParku uděluje návštěvník Provozovateli ve smyslu § 5 zákona č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které při registraci vyplnil, a to na dobu neurčitou. Tyto osobní údaje budou Provozovatelem, jakožto správcem osobních údajů, zpracovávány výlučně za účelem vedení databáze klientů AirParku. Vyplněním e-mailového kontaktu na webových stránkách www.usplavu.cz uděluje návštěvník Poskytovateli dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb AirParku elektronickými prostředky ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze kdykoli bezplatně odvolat písemným sdělením anebo v odpovědi na došlou elektronickou zprávu.

III. PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA BOULDERU - LEZECKÉ STĚNĚ
 1. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že lezení na boulderu provozují na vlastní nebezpečí a jsou si plně vědomi všech nebezpečí z toho vyplývajících. Volné lezení je provozovatelem povoleno jen osobám řádně seznámeným s tímto provozním řádem.
 2. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s volným lezením žádné zkušenosti, lézt výhradně pod dozorem odborného instruktora.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.
 4. Děti mladší 15 let mají povolen vstup pouze v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu pobytu na boulderové stěně zodpovídá a tuto skutečnost potvrdí provozovateli písemným prohlášením.
 5. Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou lézt samostatně pouze v případě, že předloží na recepci písemný souhlas svého zákonného zástupce s lezením ve AirParku. Jinak mohou mladiství na lezecké stěně lézt pouze v doprovodu jiné osoby starší 18 let, která za ně převezme odpovědnost a tuto skutečnost potvrdí písemným prohlášením.
 6. Na vyžádání recepce je návštěvník povinen prokázat svou totožnost a věk předložením dokladu totožnosti či jiného identifikačního průkazu s fotografií. Služba je oprávněna zapsat do evidenční knihy číslo a název dokladu, dle nějž ověřila totožnost a věk návštěvníka.
 7. Návštěvník je povinen upozornit recepci na uvolněný chyt či jiný technický nedostatek na lezecké stěně.
 8. Na lezecké stěně se leze bez lana, bezpečnost při pádu zajistí dopadiště (matrace).
 9. Na lezecké stěně je zakázáno současné lezení dvou či více lezců nad sebou.
 10. Návštěvníci, kteří právě nelezou, se nezdržují v dopadišti pod lezcem ve stěně, pokud právě neposkytují nezbytnou záchranu.
 11. Je zakázáno lézt po stropních konstrukcích mimo plochu lezecké stěny.
 12. K lezení lze použít pouze nainstalované chyty a struktury lezecké stěny.
 13. Při lezení jsou návštěvníci povinni používat pouze lezeckou obuv nebo čistou sportovní obuv s bílou hladkou podrážkou. Do prostoru dopadiště lze vstoupit pouze po přezutí. Vstup ve znečištěné obuvi je zakázán.
 14. Při lezení na lezecké stěně se nesmí používat sypané magnézium. Je povoleno používat magnézium v kouli.

IV. PRAVIDLA CHOVÁNÍ V AIRPARKU. ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE.
 1. Vstup do prostor určených pro cvičení AirParku je povolen pouze v čisté, pevné obuvi a ve vhodném sportovním oblečení. Z hygienických důvodů je při cvičení každý z návštěvníků povinen používat ručník.
 2. Veškeré svršky včetně venkovní obuvi je každý návštěvník povinen uložit na místě k tomu určeném. Odkládání oblečení a jiných věcí větších rozměrů (včetně batohů a kabel) mimo šatní skříňky je zakázáno. Cennosti je nutné předat pracovníkovi recepce. Za věci uložené v prostorách AirParku v rozporu s těmito pravidly nepřebírá Provozovatel jakoukoli odpovědnost.
 3. Jakoukoli krádež či ztrátu osobních věcí je nutno ohlásit pracovníkovi recepce. Dále je povinností návštěvníka zavolat policii k sepsání protokolu. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.
 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav, resp. za zdravotní stav doprovázených nezletilých. Za zdravotní stav cvičenců nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost.
 5. Návštěvníci užívají veškeré zařízení AirParku na vlastní nebezpečí. Před započetím každého cvičení jsou povinni se přesvědčit, zda zařízení AirParku nejeví známky poškození či závady, které by bránily jejich bezpečnému užití. V případě zjištění jakéhokoli poškození či závady je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit pracovníkovi recepce. Cvičení s nebo na poškozeném zařízení je zakázáno.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé nesprávnou manipulací s jakýmkoli zařízením AirParku či nesprávným prováděním cviků. Jakékoli dotazy týkající se manipulace s tímto zařízením návštěvníkovi zodpoví obsluha AirParku. Jakékoli zranění je nutno bezodkladně hlásit pracovníkovi recepce.
 7. Provozovatel nenese odpovědnost za zranění či úrazy vzniklé v čase mimo lekce vedené instruktorem. Vstup do prostorů určených k cvičení je možný pouze v době konání lekcí nebo v době konání OPEN GYM.
 8. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí návštěvník ohrozit své zdraví ani zdraví ostatních návštěvníků. Každý návštěvník je povinen chovat se slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům AirParku. Přemisťování cvičebních strojů, stojanů a ostatního vybavení AirParku není dovoleno.
 9. Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru AirParku, za ochranu majetku Provozovatele a za škody vzniklé porušením Provozního řádu. Návštěvníci jsou povinni respektovat také příslušné protipožární předpisy, zejména dodržovat zákaz manipulace s otevřeným ohněm vprostorách AirParku. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou návštěvníci povinni nahlásit pracovníkovi recepce.
 10. V prostorách AirParku platí přísný zákaz konzumace vlastních potravin, kouření a požívání alkoholických nápojů a jiných omamných či psychotropních látek. Konzumace nealkoholických nápojů ve skle je možná pouze v prostorách baru AirParku. Ve sportovních částech AirParku je dovoleno požívání pouze nealkoholických nápojů v uzavřených plastových obalech. Dále není dovoleno vnášet do prostor AirParku zbraně, střelivo a jinak nebezpečné předměty, jejichž manipulací by mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku Provozovatele a třetích osob. V prostoru baru je zakázáno prodávat a podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18 let, osobám, které se v pochybnostech nemohou prokázat platným občanským průkazem či osobám podnapilým.
 11. Do všech prostor AirParku je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných, psychotropních či návykových látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo osobám vzbuzujícím veřejné pohoršení, či osobám jinak porušujícím Provozní řád. V těchto případech je personál Provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby Fitpark opustily. Pokud tak neučiní, mohou být z prostor AirParku bez náhrady vyvedeny.
 12. Děti mladší 15 let se smí pohybovat v prostorách AirParku pouze po předchozím souhlasu personálu, a to vždy v doprovodu instruktora nebo rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku Provozovatele a třetích osob dítětem způsobené. Pro rodiče s dětmi nebo pro děti samotné jsou ve AirParku vytvořeny zvláštní cvičební lekce.
 13. Návštěvník odpovídá za ztrátu, zničení či poškození majetku Provozovatele v plné výši, byť k této škodě došlo v důsledku neúmyslného jednání. Návštěvník, který škodu způsobí, je povinen ji Provozovateli nahradit bez zbytečného odkladu.
 14. Po skončení cvičení je každý návštěvník povinen po sobě uklidit cvičební nářadí a náčiní na určené místo.
 15. Do prostor AirParku není dovolen vstup se psy ani jinými zvířaty.
 16. 16. Při odchodu ze šatny je každý návštěvník povinen vyprázdnit šatní skříňku a nechat ji odemčenou. Po dobu svého pohybu ve AirParku je povinen klíč od šatní skříňky náležitě opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli jeho ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty klíče je návštěvník povinen uhradit Provozovateli částku 100,- Kč jako náklad na výměnu zámku.

V. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
 1. Tento Provozní řád je platný od 1.2.2022.
 2. Zákazník vstupem do prostoru AirParku souhlasí s pořízením fotografií či jiných audiovizuálních záznamů a s jejich následným umístěním na webových stránkách provozovatele.
 3. Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli aktualizovat či jednostranně změnit. Nové znění Provozního řádu bude účinné ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetových stránkách AirParku a na vývěsce v prostoru recepce AirParku.


Děkujeme za Vaši návštěvu.